سازمان پدافند غیر عامل در حوزه IT| ویکی پدیا فارسی

سازمان پدافند غیر عامل در حوزه IT

سازمان پدافند غیر عامل در حوزه IT :

اهداف کلان

١-       تأمین امنیت و حصول اطمینان از عدم دسترسی های غیر مجاز به اسرار و اطلاعات کشور (ملی و بخشی)

٢-       ایمن سازی و حصول اطمینان از پایداری و خلل ناپذیری در فعالیت شبکه های الکترونیکی مدیریت و کنترل کشور (ملی و بخشی)

٣-      حفظ امنیت و تأمین آرامش اجتماعی و عمومی از طریق توسعه اطمینان و اعتماد آحاد جامعه نسبت به صحت و تداوم کارکرد شبکه و سامانه های الکترونیکی سرویس و خدمات عمومی

٤-       توسعه ظرفیت دفاع الکترونیکی در برابر تهاجم فرهنگی و نرم از طریق شبکه های بین المللی و ملی اینترنت.

٥-      تقویت ضریب امنیت و پایداری در حوزه زیر ساختهای ملی و حیاتی .

رسالت

تأمین و توسعه امنیت ، ایمنی و پایداری در فضای تبادل اطلاعات کشور

مأموریت

سیاست گذاری ، هدایت ، نظارت راهبردی و توسعه امنیت ، ایمنی و پایداری فضای تبادل اطلاعات کشور و پشتیبانی از برنامه دستگاه ها و بخش های زیر ساختی در جهت کاهش آسیب در برابر تهدیدات و جنگ از طریق ساماندهی و بکارگیری منابع و ظرفیت های ملی .

راهبردهای اصلی

١-      نهادینه سازی فرامین و قانونمند سازی تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیر عامل در سازمان ها و دستگاههای ذیربط.

٢-       ساماندهی ، انسجام بخشی و هدایت راهبردی مجموعه های علمی ، پژوهشی ، آموزشی و صنعتی مرتبط با حوزه های تخصصی فاوا در راستای تولید و توسعه دانش و فن آوری های بومی و ملی مورد نیاز پدافند غیر عامل .

٣-       توسعه امنیت ، ایمنی و پایداری در شبکه های ارتباطی و الکترونیکی موجود با تأکید بر فن آوری های بومی .

٤-      نهادینه کردن اصول و ملاحظات پدافند غیر عامل در طرح های توسعه شبکه های ارتباطی و الکترونیکی

٥-       توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل و ارتقاء دانش و شناخت مسئولین و کارشناسان حوزه ارتباطات و الکترونیک از پدافند غیر عامل .

٦-       خود اتکایی از دستگاه های پشتیبان آسیب پذیر و خود کفایی از منابع خارجی فن آوری ها

٧-      حمایت ار برنامه ایجاد شبکه ملی اینترنت مبتنی بر مؤلفه های امنیت ، ایمنی ، پایداری و متکی بر فن آوری های بومی .

٨-       توسعه و تقویت سیستم پست کشور (بهره مندی از پست بسیار سریع و امین)

٩-       بهره مندی از شبکه ارتباطی ویژه مدیریت کشور در شرایط بحران جنگ (با مؤلفه های امنیتی و پایداری و ایمنی بسیار بالا و دسترسی سریع)

١٠-  توسعه توان کنترل و مدیریت بحران و برنامه های حراست ، حفاظت و ضد جاسوسی .

١١- نهادینه کردن ملاحظات دفاع غیر عامل و امنیت ملی در تعاملات و همکاری با کشورها و شرکت های خارجی در حوزه ICT.